വിദ്യ ..

SnakBook Quotations

Bliv bruger af LibraryThing, hvis du vil skrive et indlæg

വിദ്യ ..

Dette emne er markeret som "i hvile"—det seneste indlæg er mere end 90 dage gammel. Du kan vække emnet til live ved at poste et indlæg.

1harriscochin
jun 27, 2012, 2:01 pm

"ഞങ്ങൾ തുല്യദു:ഖിതരാണ്‌.
ഗുരുവും ശിഷ്യനും.
പഠിക്കാത്തത്‌ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഗുരു;
മനസ്സിലാവാത്തത്‌ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിവരുന്ന ശിഷ്യൻ
ഞങ്ങൾ തുല്യദു:ഖിതരാണ്‌."

- ('കുരുവി ഗോപി')